POLITYKA PRYWATNOŚCI SPIŻARNIA SP. Z O.O.

W ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Spiżarnia Sp. z o.o. (dalej „Spiżarnia”) przetwarza dane osobowe w różnych celach, zaś szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej.

Niniejsza Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na www.spizarnia24.com lub/oraz www.spizarnia.co.uk lub dodatkowo innymi kanałami.

Ø  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB NABYWAJĄCYCH PRODUKTY NA WWW.SPIZARNIA24.COM

 

1.      [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Spiżarnia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-150 Lublin, ul. Bursaki 14), KRS 0000974292.

2.      [IOD] Spiżarnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod iod@spizarnia.co.uk.

3.      [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach

a.      realizacja umowy z klientem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie klienta, wyrażone w dowolny sposób (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b.      w przypadku pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli klienta, wyznaczonych do realizacji umowy – celem przetwarzania jest umożliwienie realizacji umowy zawartej z klientem, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Spiżarni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c.      realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d.      cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

e.      prowadzenie działań marketingowych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Spiżarni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f.       ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Spiżarni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.      [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Przetwarzamy Państwa dane przez następujący okres czasu:

a.      Gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z klientem.

b.      Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.

c.      Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

d.      Gdy postawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

5.      [ODBIORCY DANYCH] Spiżarnia może ujawniać dane następującym podmiotom:

a.      organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów szczególnych,

b.      dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych,

c.      podwykonawcom,

d.      podmiotom audytującym naszą działalność,

e.      podmiotom świadczącym usługi księgowe, windykacyjne lub prawne,

f.       firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,

g.      bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym,

h.      pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,

i.       firmom prowadzącym działania marketingowe,

j.       podmiotom z grupy, do której należy Spiżarnia, tj.: (1) Spizarnia (UK) Ltd. z siedzibą w: UNIT D1, Nasmyth Business Park, James Nasmyth Way M30 0SF, Eccles, Manchester; (2) Spizarnia NL Foods B.V. z siedzibą w: Looierij 4A, 4762 AM Zevenbergen, VAT NL862836207B01, KVK 83341625; (3) Wroński Jeleniewski sp. j.

6.      [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Spiżarnię, przysługuje prawo żądania od Spiżarni:

a.      dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b.      sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c.      usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

d.      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

e.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,

f.       przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.

7.      [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Spiżarnię z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Spiżarni danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

9.      [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Ø  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH WWW.FACEBOOK.COM/SPIZARNIALUBLIN/

1.      [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Spiżarnia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-150 Lublin, ul. Bursaki 14), KRS 0000974292.

2.      [IOD] Spiżarnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod iod@spizarnia.co.uk.

3.      [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spiżarni, jakimi są prowadzenia bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook oraz prowadzenie działań promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.      [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

5.      [ODBIORCY DANYCH] Spiżarnia może ujawniać dane następującym podmiotom:

a.      organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,

b.      podmiotom świadczącym usługi prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

c.      firmom prowadzącym działania marketingowe.

6.      [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Spiżarnię, przysługuje prawo żądania od Spiżarni:

a.      dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b.      sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c.      usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

d.      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

e.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,

f.       przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.

7.      [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne.

9.      [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Ø  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ADRESATÓW DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ SPIŻARNIĘ

1.      [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Spiżarnia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-150 Lublin, ul. Bursaki 14), KRS 0000974292.

2.      [IOD] Spiżarnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod iod@spizarnia.co.uk.

3.      [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:

a.      marketing własnych produktów i usług, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Spiżarni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b.      marketing produktów i usług firm współpracujących ze Spiżarnią, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c.      inne cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d.      realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

e.      ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Spiżarni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.      [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

5.      [ODBIORCY DANYCH] Spiżarnia może ujawniać dane następującym podmiotom:

a.      organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,

b.      dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom,

c.      podmiotom audytującym naszą działalność,

d.      podmiotom świadczącym usługi prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

e.      firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.

f.       firmom prowadzącym działania marketingowe,

g.      podmiotom z grupy, do której należy Spiżarnia, tj.: (1) Spizarnia (UK) Ltd. z siedzibą w: UNIT D1, Nasmyth Business Park, James Nasmyth Way M30 0SF, Eccles, Manchester; (2) Spizarnia NL Foods B.V. z siedzibą w: Looierij 4A, 4762 AM Zevenbergen, VAT NL862836207B01, KVK 83341625; (3) Wroński Jeleniewski sp. j.

6.      [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Spiżarnię, przysługuje prawo żądania od Spiżarni:

a.      dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b.      sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c.      usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

d.      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

e.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,

f.       przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.

7.      [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne.

9.      [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Ø  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW (W TYM DOSTAWCÓW PRODUKTÓW I USŁUG DO SPIŻARNIA) I OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI UMOWY

 

1.      [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Spiżarnia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-150 Lublin, ul. Bursaki 14), KRS 0000974292.

2.      [IOD] Spiżarnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod iod@spizarnia.co.uk.

3.      [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:

a.      realizacja umowy z kontrahentem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz kontrahenta),

b.      realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c.      cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d.      ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Spiżarni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.      [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Okres przechowywania danych:

a.      Gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z kontrahentem.

b.      Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.

c.      Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

d.      Gdy postawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

5.      [ODBIORCY DANYCH] Spiżarnia może ujawniać dane następującym podmiotom:

a.      organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,

b.      podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom,

c.      podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, windykacyjne lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

d.      firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – w przypadku prowadzenia korespondencji,

e.      bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym – w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

f.       pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,

g.      firmom prowadzącym działania marketingowe,

h.      podmiotom z grupy, do której należy Spiżarnia, tj.: (1) Spizarnia (UK) Ltd. z siedzibą w: UNIT D1, Nasmyth Business Park, James Nasmyth Way M30 0SF, Eccles, Manchester; (2) Spizarnia NL Foods B.V. z siedzibą w: Looierij 4A, 4762 AM Zevenbergen, VAT NL862836207B01, KVK 83341625; (3) Wroński Jeleniewski sp. j.

6.      [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Spiżarnię, przysługuje prawo żądania od Spiżarni:

a.      dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b.      sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c.      usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

d.      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

e.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,

f.       przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.

7.      [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Spiżarnię z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Spiżarni danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

9.      [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10.   [ŹRÓDŁO DANYCH I KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH] W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych:

a.      Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego kontrahenta.

b.      Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. W przypadku współpracy w systemie informatycznym – także login, zaszyfrowane hasło oraz historię współpracy.

Ø  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POZOSTAŁYCH OSÓB WCHODZĄCYCH W INTERAKCJE ZE SPIŻARNIĄ, W TYM ZA POMOCĄ FORMULARZA KONTAKTOWEGO NA WWW.spizarnia.co.uk (zakładKA: kontakt)

 

1.      [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Spiżarnia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-150 Lublin, ul. Bursaki 14), KRS 0000974292.

2.      [IOD] Spiżarnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod iod@spizarnia.co.uk.

3.      [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:

a.      udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spiżarni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b.      cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.      OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Państwa dane osobowe będą przechowywane:

a.      Co do zasady dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie.

b.      Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.

c.      Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

5.      [ODBIORCY DANYCH] Spiżarnia może ujawniać dane następującym podmiotom:

a.      organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,

b.      dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom,

c.      podmiotom audytującym naszą działalność,

d.      firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – w przypadku prowadzenia korespondencji,

e.      pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,

f.       firmom prowadzącym działania marketingowe,

g.      podmiotom z grupy, do której należy Spiżarnia, tj.: (1) Spizarnia (UK) Ltd. z siedzibą w: UNIT D1, Nasmyth Business Park, James Nasmyth Way M30 0SF, Eccles, Manchester; (2) Spizarnia NL Foods B.V. z siedzibą w: Looierij 4A, 4762 AM Zevenbergen, VAT NL862836207B01, KVK 83341625; (3) Wroński Jeleniewski sp. j.

6.      [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Spiżarnię, przysługuje prawo żądania od Spiżarni:

a.      dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b.      sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c.      usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

d.      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

e.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,

f.       przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.

7.      [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne.

9.      [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ø  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH POCHODZĄCYCH Z COOKIES NA WWW.SPIZARNIA.CO.UK

 

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli z nich korzystać w możliwie płynny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony (art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne). Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody. Strona internetowa zapisuje plik cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.

Pliki cookie administratora (Spiżarni) to pliki należące do odwiedzanej strony internetowej (www.spizarnia.co.uk). Tylko ta strona internetowa może je odczytać.

Strona internetowa może korzystać z serwisów zewnętrznych, które również posiadają własne pliki cookie – są to pliki cookie osób trzecich, jak np. cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w  celu analizy sposobu korzystania z  serwisu przez użytkownika, dotworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu). Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w  związku z  tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Domyślne ustawienia przeglądarki w większości przypadków umożliwiają zapisywanie plików cookies. W przypadku braku zgody na korzystanie z plików cookies użytkownik musi samodzielnie dokonać zmiany ustawień/preferencji przeglądarki internetowej. Istnieje również możliwość każdorazowego usunięcia plików cookies z urządzenia po zakończeniu wizyty na www.spizarnia24.com czy www.spizarnia.co.uk.

Choć nie zawsze jest możliwe przypisanie danych pochodzących z plików cookie do osoby fizycznej, biorąc pod uwagę orzecznictwo TSUE (w szczególności wyrok w sprawie C673/17 dot. Planet49) traktujemy pliki cookie „jak dane osobowe” i poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych pochodzących z plików cookie.

1.      [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Spiżarnia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-150 Lublin, ul. Bursaki 14), KRS 0000974292.

2.      [IOD] Spiżarnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod iod@spizarnia.co.uk.

3.      [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:

a.      marketing własnych produktów i usług, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Spiżarni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b.      marketing produktów i usług firm współpracujących z Administratorem, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c.      inne cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d.      realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4.      [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Państwa dane osobowe pozyskane z plików cookie będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

5.      [ODBIORCY DANYCH] Spiżarnia może ujawniać dane następującym podmiotom:

a.      organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,

b.      dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom,

c.      podmiotom audytującym naszą działalność,

d.      podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, windykacyjne lub prawne,

e.      firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,

f.       pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,

g.      firmom prowadzącym działania marketingowe,

h.      podmiotom z grupy, do której należy Spiżarnia, tj.: (1) Spizarnia (UK) Ltd. z siedzibą w: UNIT D1, Nasmyth Business Park, James Nasmyth Way M30 0SF, Eccles, Manchester; (2) Spizarnia NL Foods B.V. z siedzibą w: Looierij 4A, 4762 AM Zevenbergen, VAT NL862836207B01, KVK 83341625; (3) Wroński Jeleniewski sp. j.

6.      [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Spiżarnię, przysługuje prawo żądania od Spiżarni:

a.      dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b.      sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c.      usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

d.      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

e.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,

f.       przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.

7.      [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne.

9.      [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10.   [WYKAZ PLIKÓW COOKIES] Pliki cookies wykorzystywane przez www.spizarnia.co.uk (na podstawie raportu wygenerowanego na Cookiebot.com na dzień 26.09.2022 r.):

a.      Niezbędne pliki cookies:

NAZWA PLIKU

DOSTAWCA / CEL STOSOWANIA

OKRES PRZETWARZANIA

bscookie

Dostawca: linkedin.com

Ten plik cookie służy do identyfikacji odwiedzającego przez aplikację . Pozwala to odwiedzającemu na zalogowanie się do sieci na przykład przez aplikację LinkedIn.

1 rok

CONSENT

Dostawca: google.com

Służy do wykrywania, czy odwiedzający zaakceptował kategorię marketingową w banerze plików cookie. Ten plik cookie jest niezbędny do zapewnienia zgodności strony internetowej z RODO.

2 lata

CONSENT

Dostawca: youtube.com

Służy do wykrywania, czy odwiedzający zaakceptował kategorię marketingową w banerze plików cookie. Ten plik cookie jest niezbędny do zapewnienia zgodności strony internetowej z RODO.

2 lata

li_gc

Dostawca: linkedin.com

Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny.

179 dni

PHPSESSID

Dostawca: spizarnia.co.uk

Zachowuje stan sesji użytkownika we wszystkich żądaniach stron.

sesja

b.      Preferencyjne pliki cookies:

NAZWA PLIKU

DOSTAWCA / CEL STOSOWANIA

OKRES PRZETWARZANIA

lang

Dostawca: ads.linkedin.com

Zapamiętuje wybraną przez użytkownika wersję językową strony internetowej.

sesja

lang

Dostawca: linkedin.com

Niezbędne do utrzymania ustawień językowych na podstronach witryny.

sesja

lidc

Dostawca: linkedin.com

Rejestruje, który klaster serwerów obsługuje gościa. Jest to wykorzystywane w kontekście równoważenia obciążenia w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika.

1 dzień

pll_language

Dostawca: spizarnia.co.uk

Ten plik cookie służy do określania preferowanego języka odwiedzającego i odpowiednio ustawia język na stronie internetowej, jeśli to możliwe.

1 rok

 

c.      Statystyczne pliki cookies:

NAZWA PLIKU

DOSTAWCA / CEL STOSOWANIA

OKRES PRZETWARZANIA

_ga

Dostawca: spizarnia.co.uk

Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej.

2 lata

_gat

Dostawca: spizarnia.co.uk

Używany przez Google Analytics do ograniczania szybkości żądań

1 dzień

_gid

Dostawca: spizarnia.co.uk

Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej.

1 dzień

AnalyticsSyncHistory

Dostawca: linkedin.com

Wykorzystywane w połączeniu z synchronizacją danych z usługami analitycznymi innych firm.

29 dni

 

d.      Marketingowe pliki cookies:

NAZWA PLIKU

DOSTAWCA / CEL STOSOWANIA

OKRES PRZETWARZANIA

_fbp

Dostawca: spizarnia.co.uk

Wykorzystywane przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

3 miesiące

ads/ga-audiences

Dostawca: google.com

Wykorzystywane przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy prawdopodobnie dokonają konwersji na klientów, na podstawie ich zachowania w sieci w różnych witrynach internetowych

sesja

bcookie

Dostawca: linkedin.com

Wykorzystywany przez usługę sieci społecznościowej LinkedIn do śledzenia korzystania z usług wbudowanych.

1 rok

fr

Dostawca: facebook.com

Wykorzystywane przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

3 miesiące

UserMatchHistory

Dostawca: linkedin.com

Zapewnia bezpieczeństwo przeglądania przez odwiedzających, zapobiegając fałszowaniu żądań między witrynami. Ten plik cookie jest niezbędny dla bezpieczeństwa witryny i odwiedzającego.

29 dni

VISITOR_INFO1_LIVE

Dostawca: youtube.com

Próbuje oszacować szerokość pasma użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami z YouTube.

179 dni

YSC

Dostawca: youtube.com

Rejestruje unikalny identyfikator, aby przechowywać statystyki dotyczące oglądanych przez użytkownika filmów z YouTube

sesja

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY

Dostawca: youtube.com

Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.

stały

yt-remote-cast-available

Dostawca: youtube.com

Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.

sesja

yt-remote-cast-installed

Dostawca: youtube.com

Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.

sesja

yt-remote-connected-devices

Dostawca: youtube.com

Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.

stały

yt-remote-device-id

Dostawca: youtube.com

Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.

stały

yt-remote-fast-check-period

Dostawca: youtube.com

Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.

sesja

yt-remote-session-app

Dostawca: youtube.com

Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.

sesja

yt-remote-session-name

Dostawca: youtube.com

Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.

sesja

 

Ø  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPIŻARNIĘ (DOTYCZY DANYCH W POSTACI WIZERUNKU)

 

1.      [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Spiżarnia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-150 Lublin, ul. Bursaki 14), KRS 0000974292.

2.      [IOD] Spiżarnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod iod@spizarnia.co.uk.

3.      [CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH] Twój wizerunek będzie przetwarzany w następujących celach:

a.      realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spiżarni, jakim jest promocja oraz informowanie o naszej działalności, jak również upamiętnienie wydarzenia [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],

b.      realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spiżarni, jakiem jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi w przetwarzania wizerunku [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];

c.      w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych, choćby była wyrażona w sposób dorozumiany – w szczególności zgody na rozpowszechnianie wizerunku, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].

4.      [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Twoje dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane:

a.      do czasu wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jednak nie dłużej niż 5 lat,

b.      w razie ujawnienia się roszczeń – przez okres właściwy do momentu upływu terminu ich przedawnienia;

c.      do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – dotyczy to w szczególności zdjęć rozpowszechnianych przez Spiżarni w Internecie

5.      [ODBIORCY DANYCH] Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe w postaci wizerunku podmiotom świadczącym usługi IT (np. usługi chmurowe służące do przechowywania zdjęć, w szczególności OneDrive), podmiotom świadczącym usługi prawne (w razie pojawienia się roszczeń związanych z przetwarzaniem wizerunku), a także podmiotom świadczącym usługi z zakresu marketingu, w szczególności odpowiedzialnym za prowadzenie profili Spiżarni w social mediach.

6.      [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Spiżarnię, przysługuje prawo żądania od Spiżarni:

a.      dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b.      sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c.      usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

d.      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

e.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,

f.       przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.

7.      [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne.

9.      [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10.   [ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU – DOROZUMIANA ZGODA]

a.      PODCZAS KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ SPIŻARNIĘ BĘDĄ WYKONYWANE ZDJĘCIA UCZESTNIKÓW. KAŻDA OSOBA, KTÓRA UCZESTNICZY W WYDARZENIU, WYRAŻA DOROZUMIANĄ, DOBROWOLNĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE JEJ DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKU.

b.      Wizerunek będzie rozpowszechniany przez Spiżarnię dla celów promocyjnych, związanych z działalnością gospodarczą Spiżarni.

c.      Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje wszelkie formy rozpowszechniania, w szczególności poprzez udostępnienie na:

o   www.spizarnia.co.uk,

o   www.facebook.com/SpizarniaLublin,

o   www.facebook.com/pracawSpizarni/.

d.      Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Wizerunek może być zestawiony będzie z wizerunkami innych uczestników wydarzenia, a także z dowolną treścią dotyczącą przedmiotu działalności Spiżarni.

e.      Zgoda nie jest ograniczona terytorialnie ani czasowo.

f.       Uczestnik wydarzenia zrzeka się jakichkolwiek roszczeń finansowych, które mogłyby mu przysługiwać z tytułu publikacji jego wizerunku w wyżej wskazanych materiałach

11.   [PRZETWARZANIE WIZERUNKU NA POTRZEBY WEWNĘTRZNE] Wizerunek będzie również przetwarzany na potrzeby wewnętrzne Spiżarni dla upamiętnienia wydarzenia (zdjęcia zostaną zamieszczone w usłudze OneDrive i udostępnione pozostałym pracownikom uczestniczącym w wydarzeniu).