Regulamin konkursu:

„Złóż życzenia urodzinowe Spiżarni”

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Złóż życzenia urodzinowe Spiżarni” i jest zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorami Programu są Spiżarnia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie zwana dalej „Organizatorem“.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Spiżarnia Spółka z o.o. Spółka Komandytowa.
 4. Organizator Konkursu powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez Uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Każdemu, kto zgłosił pracę konkursową przysługuje prawo wniesienia odwołania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Termin na wniesienie odwołania wynosi 2 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Odwołanie rozpoznaje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 2. Warunki Uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie udział może wziąć Przedsiębiorca zwany dalej „Uczestnikiem”, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. prowadzi działalność gospodarczą na terenie Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Belgii, Austrii, Niemiec.
  1. jest przedsiębiorcą współpracującym z Organizatorem oraz dokonał zakupów w walucie GBP, EURO lub PLN w okresie 01.01.2020 do 28.08.2020
  1. nie zalega z regulowaniem należności wobec Organizatora,
 2. Uczestnik przystępuje do programu wypełniając Formularz zgłoszeniowy Konkursu zamieszczony na Stronie internetowej www.spizarnia.co.uk 
 3. Uczestnik w chwili przystąpienia do Programu, oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Programu i go akceptuje w podanej formie.
 4. Regulamin będzie dostępny na Stronie internetowej www.spizarnia.co.uk 
 5. Konkurs trwa od 10.08.2020 do 28.08.2020.
 6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 10.09.2020.na stronie internetowej Organizatora oraz w systemie SHURT.
 7. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego:  złóż życzenia urodzinowe Spiżarni, w wybranej formie wg. przykładu z pkt. 7 niniejszego paragrafu.
 8. Dopuszczalne forma pracy:
  1. praca plastyczna wykonana dowolną techniką
  1. film
  1. wiersz
  1. utwór muzyczny
 9. Odpowiedź konkursową należy przesłać w formie załącznika do Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.spizarnia.co.uk.

Rozmiar załącznika nie może przekraczać 9MB.

§ 3. Zasady rozstrzygnięcia Konkursu i przyznawania nagród

 1. Komisja Konkursowa nagrodzi 15 prac:

– 3 najciekawsze prace, które uhonorowane zostaną nagrodami głównymi

– 12 wyróżnionych prac, których autorzy otrzymają nagrody pocieszenia.

 • Komisja Konkursowa w ocenie uwzględni następujące kryteria przy ocenie prac konkursowych:
  • pomysłowość
  • zgodność z tematem Konkursu.
 • Nagrodami w Konkursie są:

– nagrody główne: NOTEBOOK ACER AS3 A315-23-R154 NX.HVTEP.00A ATH 3050U 4GB 256GB UMA 15,6, Windows10

– nagrody pocieszenia: SMARTBAND HUAWEI BAND 3E CZARNY

 • Nagroda ma charakter rzeczowy, a Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 • Nagrodzony Uczestnik odbierze od Organizatora nagrodę po podpisaniu protokołu odbioru nagrody oraz zobowiązany jest dopełnić czynności prawno- podatkowych zgodnie z zasadami prawnymi obowiązującymi w jego kraju w tym zakresie.
 •  Nagrodzony Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:
  • Odmówi przyjęcia przyznanej nagrody,
  • Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Nagrodzonego Uczestnika Konkursu,
  • Nagrodzony Uczestnik Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
 •  Nagroda niewydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź taka, co do których Wyróżniony Uczestnik Konkursu utracił prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie do dyspozycji Organizatora.
 • Organizatorzy mogą odmówić przekazania Nagrody w przypadku braku regulowania płatności w stosunku do Organizatorów przez Uczestnika.
 • Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi przez Przedstawiciela Handlowego w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursy.

§ 4. Prawa autorskie

 1. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie

            i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu.

 • Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora.

§ 5. Dane osobowe

 1. Osoby przekazujące prace konkursowe        wyrażają          chęć     udziału w Konkursie oraz udzielają Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. rozpowszechnieniem informacji na temat przebiegu i zakończenia Konkursu, w szczególności w celu opublikowania ww. informacji dot. Laureatów Konkursu, publikacji prac konkursowych oraz fotorelacji z wręczenia nagród, na stronie internetowej www.spizarnia.co.uk
 2. Dane osobowe Uczestników, jak również osoby reprezentującej Uczestnika będą przetwarzane w celu uczestniczenia w Konkursie na podstawie i w zakresie wyrażonej przez Uczestnika lub osobę reprezentującą Uczestnika zgody.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest  Organizator.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród.
 5. Dane Uczestników Konkursu  będą przetwarzane  zgodnie  z postanowieniami  ustawy  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.)

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacja – konkurs Spiżarnia”.
 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”) powołaną przez Organizatora.
 4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 7. Postanowienia Końcowe

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
 2. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.
 4. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być            kierowane       do        Organizator.